Pályázat

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Vezseny Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező Vezseny 456 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint:

  1. 1.      A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Vezseny Községi Önkormányzat

      5093 Vezseny, Templom u. 1.

      Tel.: 56/459-021

  1. 2.      A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése

  1. 3.      Az értékesítésre kerülő ingatlan címe, helyrajzi száma: 5093 Vezseny, Fő u. 2/A,  456 Hrsz.
  1. 4.      Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

-          30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírás címpéldányt bemutatni,

-          gazdasági társaság csak a törvényes képviselője, vagy a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság vehet részt, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból

  1. 5.      Az ajánlat benyújtásának helye:

Vezseny Községi Önkormányzat, Vezseny Templom u. 1.

  1. 6.      Az ajánlatok benyújtásának módja:

-          Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton.

-          Az ajánlat minden oldalát aláírással kell ellátni.

-          Az ajánlatot zárt borítékban – feladó nevével, címével ellátva – kell benyújtani, a borítékra a következő szöveget kérjük feltüntetni: „ Pályázati ajánlat a Vezseny 456 hrsz-ú ingatlan megvételére”.

  1. 7.      A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A vételárat kizárólag egy összegben lehet megfizetni.

A kiíró csak a pályázat nyertesével, annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

  1. 8.      Az ingatlan legalacsonyabb vételára:

A kiíró az ingatlan legalacsonyabb vételárát 12.900.000,- Ft-ban határozza meg.

  1. 9.      Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

-          pályázó neve, címe

-          a pályázónak nyilatkozni kell a pályázati feltételek elfogadásáról,

-          a pályázónak egyértelműen nyilatkozni kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról,

-          a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadásáról

10.  Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2023. december 14.  16.00 óra (A postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük.)

11.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12.  A pályázati eljárásra vonatkozó további információ szerezhető:

Balláné Berecz Enikő aljegyző

Tel.: 56/459-021

13.  Pályázatok elbírálása:

Az ajánlatokat beadási határidőt követő 2 napon belül a Képviselő testület zárt ülés keretén belül bontja fel és értékeli.

14.  Egyéb információk:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

 


Tájékoztató kutak engedélyezéséről

 

TÁJÉKOZTATÓ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK
ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A létesítő vagy üzemeltető mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre (kutakra) legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény.

Az engedélyezési eljáráshoz (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, megszüntetés) kérelem és adatlap benyújtása szükséges, melyhez csatolandóak a vonatkozó jogszabályok által előírt dokumentumok. A kérelem és adatlap nyomtatvány az önkormányzati hivatalban beszerezhető, illetve a honlapról letölthető.

                                                                                               Gyapjasné Sepsi Erzsébet
                                                                                                               jegyző

Kút kérelem

Kút létesítéséhez adatlap

Kút üzemeltetéshez és fennmaradáshoz adatlap

Kút megszüntetéshez adatlapKözlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben -bizonyos kivételekkel, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges többek között az alábbi ügyekben: kereskedelmi működési engedély, telepengedély, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély

A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a hatósági bizonyítvánnyal igazolvánnyal, nyilvántartással kapcsolatos, anyakönyvi, határrendészeti engedélyezési, jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, vezetékjog engedélyezés, kisajátítási eljárások, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése, földügyi, földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos ügyek,   a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások,  vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján
megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál  a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag
-Tiszajenő településen a bejelentes@tiszajeno.hu e-mail cím
-Vezseny településen a  bejelentes@vezseny.hu e-mail cím
-Tiszavárkony településen a  bejelentes@tiszavarkony.hu e-mail cím
szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tiszajenő, 2020. május 18.

                                                                                           Gyapjasné Sepsi Erzsébet
                                                                                                             jegyző


Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. 

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 

 


E-ügyintézés

E- ügyintézés

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § 1.ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Vezseny Községi Önkormányzat ezen kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Amennyiben az ügy elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét: https://epapir.gov.hu.


Vezsenyi óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás

 

Ajánlattételre felkértek - Letöltés

Bontási jegyzőkönyv - Letöltés

Ajánlattételi felhívás - Letöltés

Közbeszerzési dokumentumok - Letöltés


TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00069 projekt közbeszerzési eljárás

 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés - Letöltés

 

 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyv közbeszerzési eljárásban ajánlatok bontásáról - Letöltés

Ajánlattételre felhívott szereplők:

- Lángi Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 21. 5/27.)
- Gyproc-Bau Kft. (5093 Vezseny, Arany J. u. 10.)
- Maranello 2001 Kft. (5000 Szolnok, Panel út 2.)
- Siptakbau Kft. (2746 Jászkarajenő, Akácfa u. 35.)
- Berényi és Tóth Építőipari és Kereskedelmi Bt. (5000 Szolnok, Selyem u. 9.)

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

"Vállalkozási szerződés a Vezsenyi Általános Iskola energetikai korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00069 számú pályázat keretében" tárgyú eljárás Ajánlattételi felhívása és Közbeszerzési dokumentumoknak

Ajánlattételi felhívás letöltése

Közbeszerzési dokumentumok

Közbeszerzési dokumentumok