Közérdekű adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok


Adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.
Telefon: 56/434-550
Email: info@tiszajeno.hu
www.tiszajeno.hu

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége
5093 Vezseny, Templom u. 1.
Telefon: 56/459-021
Email: info@vezseny.hu
www.vezseny.hu
 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti 
egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
 Székhely: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
1 fő jegyző
6 fő köztisztviselő
Kirendeltség: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége
1 fő aljegyző
4 fő köztisztviselő
 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az
egyes szervezeti 
egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége 
(telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 Székhely: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Telefon: 56/434-550
Email: info@tiszajeno.hu
Kirendeltség: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Telefon: 56/459-021
Email: info@vezseny.hu
 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, 
elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 
és az
ügyfélfogadási rend
 Székhely: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Telefon: 56/434-550
Email: info@tiszajeno.hu
Kirendeltség: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Telefon: 56/459-021
Email: info@vezseny.hu
 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma,
összetétele, 
tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Szabó Vivien alpolgármester
Kondor István képviselő
Medvegy Zoltán képviselő
Péter Károly képviselő
Telefon: 56/459-021
Email: info@vezseny.hu

Szociális és Ügyrendi Bizottság:
Kondor István bizottság elnöke
Péter Károly bizottság tagja
Rózsa-Ács Anikó bizottság tagja
Telefon: 56/459-021
Email: info@vezseny.hu
 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása,
felügyelete vagy 
ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más 
közfeladatot ellátó szervek megnevezése,
és 1. pontban 
meghatározott adatai
 Vezseny Községi Óvoda
Ferenczik Ágnes Enikő óvodavezető
5093 Vezseny, Kossuth u. 1-3.
Telefon: 0620/434-0705
Email: ovodavezseny@gmail.com
 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában
álló, illetve 
részvételével működő gazdálkodó
szervezet neve, székhelye, 
elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének 
neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének
mértéke
 Vetikom Nonprofit Kft.
5093 Vezseny, Templom u. 1.
Telefon: 56/459-021
Email: info@vezseny.hu
Hulladék gyűjtés-, szállítás.
Kerékgyártó Csilla ügyvezető
Vezseny Községi Önkormányzat részesedésének mértéke: 50%
 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok 
neve, székhelye, elérhetősége
(postai címe, telefon- és 
telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), alapító okirata, 
kezelő szervének tagjai
 -
 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv 
neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály 
megjelölése, illetve az azt alapító határozat,
a költségvetési 
szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának elérhetősége, 
működési engedélye
 -
 10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
neve, a 
szerkesztőség és kiadó neve és címe,
valamint a 
főszerkesztő neve
 -
 11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti 
szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult
szervnek, ennek hiányában a 
közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést 
gyakorló
szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
 Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Telefon: 56/795-764
Telefax: 56/795-789
www.kormanyhivatalok.hu
Ügyfélfogadás helye:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő 7:30-17:00
Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 13:00-16:00
Péntek 8:00-12:00

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


Adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény

Tiszajenői Közös Önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a
fővárosi és vármegyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról,
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és
angol nyelven
 -
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása
Közbiztonság fenntartásához szükséges helyi feltételek biztosítása
Önkormányzati lakásállomány hasznosítása, helyiségek bérbeadása
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb
hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok, eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető
eljárási szabályok, az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek
intézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az
igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről
 Ügyleírás menüpontban
Illetékességi terület: Vezseny község közigazgatási területe

Ügyfélfogadás helye: 5093 Vezseny, Templom u. 1.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-12:00
Nyomtatványok a Letölthető nyomtatványok menüpontban
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 Köztemető fenntartása:
Vezseny Községi Önkormányzat

Alapfokú nevelés, oktatás:
Vezseny Községi Óvoda

Szociális alapellátás:
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

Gyermek és ifjúság védelmi feladatok:
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén
a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak
az e törvény szerinti azonosító adatai; a
közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége
keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok
fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei
 oknyir.kh.gov.hu
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke
 -
8. A testületi szerv döntései előkészítésének
rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai

 
a testületi szerv üléseinek helye
 
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései,
ülésének jegyzőkönyvei, illetve
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint


5093 Vezseny, Templom u. 1.

Testületi ülések jegyzőkönyvei szerint Jegyzőkönyvek menüpontban
9. A törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére
benyújtott előterjesztések a benyújtás
időpontjától
 Meghívók és előterjesztések menüpontban
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények
 Hirdetmények menüpontban
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt
pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk
 -
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános
megállapításai
MÁK 2020. évi ellenőrzés jelentés
MÁK 2020. évi utóellenőrzés jelentés
13. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
 Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Adatkezelési Szabályzata szerint
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Statisztikák
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos
kötelező statisztikai adatszolgáltatás
adott szervre vonatkozó adatai
2023. évi adatszolgáltatás
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására
irányuló szerződések listája, amelyekben
a közfeladatot ellátó szerv az egyik
szerződő fél
 -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében
lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek
 -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
különös és egyedi közzétételi lista
 -
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerint újrahasznosítás céljára
elérhető kulturális közadatok listája a
rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot
ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítható közadat típusokról való
tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével
 -
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális
közadatok újrahasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek
elektronikusan szerkeszthető változata
 -
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális
közadatok újrahasznosítás céljából történő
rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
általános jegyzéke, a díjszámítás alapját
képező tényezőkkel együttesen
 -
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 -
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött,
a közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerint kötött kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szerződő feleinek
megjelölése, a kizárólagosság időtartamának,
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb
lényeges elemeinek megjelölése
 -
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint a kulturális közadatok digitalizálására
kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szövege
 -
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerinti azon jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási
szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és
terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja
elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 -


III. Gazdálkodási adatok

  Adat megnevezése  
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
Rendeletek menüpontban
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők
és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére,
és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve
Az önkormányzat hatályos költségvetési rendelete alapján Rendeletek menüpontban
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az
államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá
a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt
a költségvetési támogatást visszavonják vagy
arról a kedvezményezett lemond
-
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő
felek neve, a szerződés értéke, határozott időre
kötött szerződés esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok változásai, a védelmi
és biztonsági célú beszerzések adatai és a
minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti beszerzések és az azok
eredményeként kötött szerződések adatai
kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított –
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb
időtartamra kötött – szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre
számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe
kell számítani
Szerződések és Projektek menüpontban
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók
adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők,
pályázat eredménye)
-
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és
munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális,
szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések
-
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Projektek menüpontban
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés
az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzések menüpontban